Statut

Statut

Stowarzyszenia

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie

Tekst jednolity

Krosno, luty 2006 rok


Rozdział I.                Nazwa, teren działania, siedziba

§1.

Założyciele tworzą Stowarzyszenie pod nazwą „Towarzystwo Przyjaciół Szpitala przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie” zwane dalej Stowarzyszeniem, na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. z 2001r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.)..

§2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

§3.

Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

§4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 

Rozdział II.             Cele i sposoby ich realizacji

§5.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działalności Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie (zwanego dalej Szpitalem) w szczególności poprzez:

 1. Podnoszenie rangi Szpitala, poziomu świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych oraz pomoc w podnoszeniu kwalifikacji kadry medycznej,
 2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych Szpitala,
 3. Pozyskiwanie środków finansowych na zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla Szpitala podnoszącej jakość usług medycznych,
 4. Podejmowanie innych działań na rzecz rozwoju Szpitala.

§6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację konferencji naukowych, spotkań i szkoleń,
 2. Pomoc w wydawaniu publikacji naukowych,
 3. Organizowanie pomocy finansowej przy zakupie aparatury medycznej,
 4. Organizację publicznych zbiórek pieniędzy i pozyskiwanie sponsorów wśród osób fizycznych i prawnych,
 5. Kształtowanie przychylnej atmosfery wokół Szpitala.

§7.

 1. Stowarzyszenie może ustanawiać dyplomy, medale pamiątkowe i wyróżnienia i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom zasłużonym dla Szpitala.
 2. Ustanawianie dyplomów, medali pamiątkowych i wyróżnień należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków.
 3. Tryb zgłaszania wniosków i przyznawania dyplomów i medali pamiątkowych określi regulamin pracy Zarządu.

 

Rozdział III.          Członkowie Stowarzyszenia

§8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§9.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie - obywatele polscy i cudzoziemcy, którzy popierają cele Stowarzyszenia.

§10.

 1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 2. Od uchwały dotyczącej odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

§11.

 1. Członek zwyczajny posiada:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
  2. prawo do uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest:
  1. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
  2. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać dyscypliny organizacyjnej,
  4. regularnie płacić składki członkowskie.
 1. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana społecznie.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość świadczenia pracy przez członka Stowarzyszenia lub innej osoby fizycznej na jego rzecz na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

§12.

 1. Utrata statusu członka następuje w razie:
  1. podjęcia przez Zarząd uchwały o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia,
  2. złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa,
  3. śmierci członka.
 1. Zarząd podejmuje bezwzględną większością głosów uchwałę o skreśleniu danej osoby z listy członków Stowarzyszenia z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu i działania na szkodę Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

§13.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce zamieszkania, siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia.
 2. O przyjęciu danego podmiotu w poczet członków wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej większością głosów.
 3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§14.

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków.
 2. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV.          Władze Stowarzyszenia

§15.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,
  2. Zarząd, który sprawuje władzę w okresie między Walnymi Zebraniami Członków,
  3. Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

§16.

Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Głosowania w sprawach personalnych są tajne, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.

§17.

 1. Walne Zebrania Członków odbywają się co najmniej raz w roku. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków.
 2. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków oraz proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia na piśmie każdego członka listem poleconym wysłanym na 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zebrania. W przypadku braku quorum uprawnionego do podejmowania uchwał, Zarząd wyznacza następny termin Walnego Zebrania Członków, które uprawnione jest do podejmowania uchwał niezależnie od ilości obecnych członków.

§18.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Wytyczanie kierunków działania Stowarzyszenia i podejmowanie decyzji w sprawach finansowych.
 2. Wybór, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium.
 5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, członkostwa honorowego, wysokości i terminów opłacania składek członkowskich.
 7. Opiniowanie w sprawach przedstawianych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyznawania dyplomów, medali pamiątkowych i wyróżnień osobom zasłużonym dla Szpitala,
 9. Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§19.

 1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia.
 2. Skład Zarządu jest pięcioosobowy. Zarząd stanowią: Prezes Zarządu, 2 Zastępców Prezesa Zarządu, Sekretarz i Skarbnik.
 3. Zarząd w trybie uchwały może uzupełnić swój skład o 1/3 składu na okres do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności minimum trzech członków Zarządu.
 5. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Prezes lub Zastępca Prezesa.

§20.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Ustalanie planów działalności,
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 4. Prowadzenie spraw finansowych Stowarzyszenia,
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia i skreślania członków.

§21.

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin pracy Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§22.

 1. Komisja składa się z trzech osób, w tym Przewodniczącego i ma następujące kompetencje:
 2. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
  1. Kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:
  2. realizacje uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3. prawidłowość podejmowania uchwał przez Zarząd i ich wykonania,
  4. gospodarkę finansową.
  5. Składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie wraz z oceną działalności Zarządu i wnioskiem w przedmiocie udzielania absolutorium.
  6. Przedstawia Zarządowi wnioski w sprawie działalności Stowarzyszenia.

 

Rozdział V.             Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia

§23.

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
  1. Ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
  2. Inne prawa majątkowe,
  3. Środki pieniężne.
 2. Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 3. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z następujących źródeł:
  1. Składek członkowskich,
  2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
  3. Dochodów z własnej działalności i organizowanych przedsięwzięć o charakterze naukowym i społeczno – kulturalnym,
  4. Dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  5. Ofiarności publicznej.
 4. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§24.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie gospodaruje majątkiem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. O pomniejszeniu majątku Stowarzyszenia decyduje uchwała Walnego Zebrania Członków.
 4. Oświadczenia woli o charakterze majątkowym, w tym dotyczące zaciągania zobowiązań majątkowych składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes.

 

Rozdział VI.          Zmiana Statutu. Rozwiązanie Stowarzyszenia

§25.

 1. Uchwały w przedmiocie zmian w Statucie podejmowane są większością 3/4 głosów obecnych członków.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością głosów ¾ głosów obecnych członków.
 3. Uchwała powinna określać sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel na jaki ma być przeznaczony pozostały po likwidacji majątek.

§26.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.).